Instagram
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przyjazny urząd  Tytuł "Euro-Gmina" Tytuł "Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom" w V edycji rankingu ZNP Lublin Inwestor na medal
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Wirtualny przewodnik po Gminie Puławy

solary banner

Międzyszkolny Gminny Konkurs Mitologiczny "Z mitologią za pan brat"

Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem II edycję Międzyszkolnego Gminnego Konkursu Mitologicznego "Z mitologią za pan brat", organizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Górze Puławskiej.
Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2013 r.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać bezpośrednio u organizatora:

tel./fax +48 (81) 880-50-80
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Www: www.gimnazjumgp.pl

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Polsce "Sławni Polacy"

Krzysztof Brzeziński - Wójt Gminy Puławy objął honorowym patronatem II edycję Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce pod hasłem "Sławni Polacy", organizowanego przez Szkołę Podstawową w Leokadiowie.

Konkurs przybliża postaci wybitnych Polaków, ich dokonań na przestrzeni wieków i jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej. Inicjatywa ma na celu kształtowanie postaw szacunku i miłości do Ojczyzny oraz pogłębianie wiedzy o historii, tradycji i kulturze naszego Narodu. 

Ideą konkursu “Sławni Polacy” jest propagowanie ludzi z pasją, Polaków, z których możemy być dumni. Tych, których nazwiska i osiągnięcia znane są nie tylko lokalnie lecz na całym świecie. Takich ludzi jest bardzo dużo. Postaci wybrane do konkursu są przedstawicielami najróżniejszych dziedzin – są to zarówno podróżnicy, odkrywcy, pisarze, malarze, muzycy jak i naukowcy, sportowcy oraz duchowni.  

Ważne jest również by pokazać ludzi z pasją i udowodnić uczniom, że mając pasję można w życiu realizować wszystkie swoje cele i jednocześnie zapisać swoje nazwisko na kartach historii. Zademonstrowanie uczniom, że nasza Ojczyzna dała światu dziesiątki, jeśli nie setki, wybitnych ludzi. Jest to fakt, który może napawać nas dumą z Polski oraz ich wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków. Dla przykładu można wymienić Antoniego Patka, producenta najdroższych zegarków na świecie, konstruktora helikoptera Franka Piaseckiego, słynnego podróżnika Sir Pawła Edmunda Strzeleckiego, czy jednego z najlepszych angielskich pisarzy Josepha Conrada. Jego oficjalne nazwisko to Józef Korzeniowski. Postaci Marii Skłodowskiej-Curie, Mikołaja Kopernika, czy Jana Pawła II chyba nie trzeba przedstawiać. To tylko kilka przykładów.

Konkurs odbędzie się w dniach 23 i 24 kwietnia 2013 r. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz materiały i pytania przygotowujące do konkrusu dostępnę są tutaj.

wfośigw

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy w 2018 r.

Gmina Puławy informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławyjest dotowana na podstawie umowy nr 210/2018/D/OZ z dnia 15.06.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest i jest w całości finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy w 2015 r.

Gmina Puławy informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławyjest dotowana na podstawie umowy nr 210/2015/D/OZ z dnia 22.06.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

wfośigw         nfośigw


         


 


 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy w 2013 r.

Gmina Puławy informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławyjest dotowana na podstawie umowy nr 210/2013/D/OZ z dnia 17 czerwca 2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

wfośigw         nfośigw

Wójt Gminy Puławy informuje, że zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości następuje po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy na wniosek właściciela.

Zezwolenia zgodnie z art. 83 ust. 6 nie wydaje się między innymi dla: - drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową, oraz dla drzew, których wiek nie przekracza 10 lat. Dla drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, np. rosnących pod linią energetyczną, lub zagrażających budynkom mieszkalnym bądź gospodarczym, na usunięcie niezbędne jest zezwolenie Wójta. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewy, również dotyczy wiatrołomów i wiatrowałów. By usunąć  z posesji drzewa powalone przez wichurę, również należy złożyć wniosek.

Wniosek na zezwolenie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy bądź z pok. Nr 212.

Za wydanie decyzji na usunięcie takiego drzewa zgodnie z art. 86 ww. ustawy, nie jest pobierana opłata.

Wójt Gminy przypomina, że zgodnie z art. 88 ww. ustawy za nielegalne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, zobowiązany jest do nakładania kar, które są bardzo wysokie, sięgające niekiedy kilkunastu tysięcy złotych co bardzo często przekracza budżet rodzinny.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.


 Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności
3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, planowane po zakończeniu działalności objętej wnioskiem
6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku należy załączyć:
1) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
2) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (w przypadku oświadczenia Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia")
3) Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
Sekretariat (pok. 205), w godz. 7:30 - 15:30

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości wynosi 107,00 zł i należy ją wnieść przed złożeniem wniosku na rachunek bankowy Gminy Puławy - 02 2030 0045 1110 0000 0221 3900 Bank BGŻ S.A. O/Puławy ul. Centralna 9, 24-100 Puławy.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy (Pobierz .pdf - 76 KB),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Pobierz .pdf - 60 KB),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
Sekretariat (pok. 205), w godz. 7:30 - 15:30

Opłaty:

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosi 50,00 zł i należy ją wnieść przed złożeniem wniosku na rachunek bankowy Gminy Puławy - 02 2030 0045 1110 0000 0221 3900 Bank BGŻ S.A. O/Puławy ul. Centralna 9, 24-100 Puławy.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od dnia wpływu wniosku - zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).

 


Rejestr działalności regulowanej prowadzony przez Gminę Puławy - stan na dzień 31 maja 2015 r. (Pobierz .pdf)

 

Wersja podstawowa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z 2002 r.

Pobierz tekst: Uchwała Rady Gminy Puławy Nr XLIV/285/2002 z dnia 13 września 2002 r. (pdf - 558 KB)

Pobierz grafikę: ujednolicony rysunek ze zmianami z 2003 i 2005 r. (jpg - 34,1 MB)

 

Zmiana z 2003 r. – ul. Polna i Puławska w Gołębiu

Pobierz tekst: Uchwała Rady Gminy Puławy Nr IV/22/03 z dnia 21 lutego 2003 r. (pdf - 212 KB)

 

Zmiana z 2005 r.

Pobierz tekst: Uchwała Rady Gminy Puławy Nr XXVIII/152/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. (pdf - 68,2 KB)


 Zmiana z 2009 r.

Pobierz tekst: Uchwała Rady Gminy Puławy Nr XVII/159/09 z dnia 23 stycznia 2009 r. (pdf - 108 KB)

Pobierz grafikę: zestaw załączników graficznych do uchwały (zip - 46 MB) lub:

Załącznik nr 1 (pdf - 2,22 MB)
Załącznik nr 2 (pdf - 2,33 MB)
Załącznik nr 3 (pdf - 1,37 MB)
Załącznik nr 4 (pdf - 2,07 MB)
Załącznik nr 5 (pdf - 3,95 MB)
Załącznik nr 6 (pdf - 1,90 MB)
Załącznik nr 7 (pdf - 1,91 MB)
Załącznik nr 8 (pdf - 2,25 MB)
Załącznik nr 9 (pdf - 2,13 MB) 
Załącznik nr 10 (pdf - 1,68 MB)
Załącznik nr 11 (pdf - 1,95 MB)
Załącznik nr 12 (pdf - 4,33 MB)
Załącznik nr 13 (pdf - 95 KB)
Załącznik nr 14 (pdf - 1,69 MB)
Załącznik nr 15 (pdf - 1,48 MB)
Załącznik nr 16 (pdf - 1,27 MB)
Załącznik nr 17 (pdf - 1,53 MB)
Załącznik nr 18 (pdf - 2,35 MB)
Załącznik nr 19 (pdf - 1,47 MB)
Załącznik nr 20 (pdf - 1,35 MB)
Załącznik nr 21 (pdf - 2,75 MB)
Załącznik nr 22 (pdf - 1,32 MB)
Załącznik nr 23 (pdf - 1,78 MB)
Załącznik nr 24 (pdf - 1,78 MB)
Załącznik nr 25 (pdf - 1,91 MB)

 


 

Zmiana z 2012 r.

Pobierz tekst i grafikę: Uchwała Rady Gminy Puławy Nr XVIII/89/2012 z dnia 11 października 2012 r. (pdf - 5,29 MB)


Formularze dla pracowników jednostek oświatowych

 

Wniosek o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
- pobierz wniosek o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego .pdf (77,4 KB)
- pobierz wniosek o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego .doc (25 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarobkach
- pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia o zarobkach .pdf (122 KB)
- pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia o zarobkach .doc (36,5 KB)

Kwestionariusz osobowy
- pobierz kwestionariusz osobowy .pdf (252 KB)
- pobierz kwestionariusz osobowy .doc (155 KB)

 

bip nowe
 
truskawka banner
 
obrady banner

POMOC PRAWNA BANNER

ZAGROZENIA BANNER

Mapa Gminy
Logo GOPS
 
banner maly seniorzy
 
dobry start