Instagram
Wydrukuj tę stronę

O Radzie Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, do którego właściwości należą wszystkie sprawy leżące w zakresie działania gminy, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej. Status rady gminy regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zaś zasady i tryb wyboru członków rady określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.).

Rada Gminy Puławy liczy 15 członków, którzy w drodze uchwał podejmują decyzje we wszystkich sprawach należących do kompetencji rady na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz odrębnych ustaw i aktów wykonawczych.

Sesje Rady Gminy Puławy są jawne i może w nich uczestniczyć każdy mieszkaniec. Treść podjętych uchwał publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Puławy.

Czytany 8603 razy